Leerlingenvervoer 2018-2019

Gaat uw kind binnenkort of met ingang van het nieuwe schooljaar naar een school voor speciaal onderwijs of een speciale school voor basisonderwijs, dan komt u wellicht in aanmerking voor vergoeding van de vervoerskosten.

Dit kan een kilometervergoeding zijn of een vergoeding voor openbaar vervoer, maar er bestaat ook de mogelijkheid dat uw kind kan deelnemen aan het door de gemeente georganiseerde taxivervoer. In een aantal gevallen wordt daarvoor van u een eigen bijdrage gevraagd.

Termijn

Wij vragen u vóór 15 mei een aanvraag te doen voor het nieuwe schooljaar. Binnen 8 weken (dus vóór 1 augustus) wordt er een beslissing over uw aanvraag genomen. Die beslissing wordt u als beschikking schriftelijk meegedeeld. Als dat nodig zou zijn kan de beslissing met 4 weken worden uitgesteld. Van dat uitstel wordt u ook schriftelijk op de hoogte gebracht.

Als u tijdens het schooljaar een aanvraag indient, wordt binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier een beslissing genomen. Ook hierbij geldt een eventuele verdaging van 4 weken. Toekenning van een vergoeding of van een bepaalde wijze van vervoer kan niet achteraf plaatsvinden. De datum van ontvangst van uw aanvraag is in principe de aanvangsdatum voor bekostiging of voor vervoer.

Formulier indienen

Formulieren worden alleen in behandeling genomen als deze volledig zijn ingevuld en ondertekend en waarbij de nodige verklaringen zijn bijgevoegd. Anders wordt het formulier aan u teruggestuurd. U kunt dan de aanvraag binnen 2 weken corrigeren of aanvullen. Maakt u hiervan geen gebruik, dan wordt uw aanvraag verder buiten behandeling gelaten. Eventueel gemaakte kosten van leerlingenvervoer kunnen bij u in rekening worden gebracht.

» Lees de herziene beleidsregels voor het leerlingenvervoer

Doorgeven van wijzigingen tijdens het schooljaar

U bent verplicht wijzigingen, die zich tijdens het schooljaar voordoen en van invloed zijn op het leerlingenvervoer, binnen 2 weken schriftelijk of via e-mail doorgeven: maatschappelijkeontwikkeling@noorwijkerhout.nl

Reisafstand

Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school moet worden uitgegaan van de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. Is de afstand minder dan 6 kilometer, dan is er géén recht op een vergoeding. Van dit afstandscriterium kan worden afgeweken als de aard van de handicap van de leerling daartoe aanleiding geeft.

Meer informatie

Voor informatie over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij mevrouw C. Hunnekink op maandag en dinsdag van 09.00u – 17.00u via telefoonnummer 0252 343813 of per e-mail maatschappelijkeontwikkeling@noordwijkerhout.nl of via de website.

Toelichting aanvraagformulier

  • Persoonsgegevens aanvrager: de officiële gegevens van de aanvrager, zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is, moeten hier worden ingevuld.
  • De leerling: de officiële naam van de leerling, zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is, moet hier worden ingevuld, evenals het adres van de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht.
  • “Toegankelijke” school: de school van de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

Voorwaarden

Als u bekostiging van leerlingenvervoer vraagt voor het bezoeken van een school die op grotere afstand van de woning ligt dan 6 kilometer en dichterbij ook soortgelijke scholen liggen, kunt u alleen in aanmerking komen voor bekostiging als u schriftelijk verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare school die dichterbij is gelegen, dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij zijn gelegen.

Weekend- en vakantievervoer worden bekostigd als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs.

Uitgangspunt is dat in geval de leerling vervoerd moet worden, de kosten van openbaar vervoer worden vergoed. Begeleiding van een leerling, aangepast vervoer of eigen vervoer kan wegens bijzondere omstandigheden worden toegestaan of noodzakelijk worden geacht. Steeds zal een afweging worden gemaakt of het soort vervoer dat wordt gevraagd, voor de leerling passend is en op de voor de gemeente goedkoopste wijze kan worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot toekenning van een ander soort vervoer of vergoeding dan is aangevraagd.

Drempelbedrag en IB 60-formulier

Voor leerlingen die een school voor speciaal basisonderwijs bezoeken, blijven de kosten van vervoer voor de eerste 6 kilometer voor rekening van de ouders. Dit is het zogenaamde drempelbedrag, dat is gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer en wettelijk bepaald op basis van een zone-indeling. Het drempelbedrag van € 310,00 per kind wordt gehanteerd wanneer het verzamelinkomen van de ouders meer bedraagt dan € 26.100 per jaar. Dit drempelbedrag wordt als een eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Het is daarom noodzakelijk de inkomensgegevens van 2016 bij het aanvraagformulier te voegen.

Een IB 60-formulier (inkomensgegevens) over het jaar 2016 kunt u kosteloos en telefonisch opvragen bij de belastingdienst: 0800-0543

Verordening

Laatst gewijzigd: 05-11-2018