Aankoop gemeentegrond

In 2016/2017 heeft de gemeente een controle uitgevoerd op het gebruik van gemeentegrond. Tijdens dit traject zijn er 25 verkoopovereenkomsten gesloten voor stukjes tuingrond en ruim 60 huurovereenkomsten gesloten voor steigers in gemeentelijk water.

Het project wordt binnenkort afgerond. Tijdens het project gold een lagere verkoopprijs voor grondstukjes dan in de jaren ervoor. Voor stukjes grond werd €100,-- per m² berekend als het stukje kleiner was dan 50 m² en € 159,--per m² als het groter was dan 50 m² , maar kleiner dan 125 m².  Voor grotere stukken werd een taxatie gevraagd. Het college heeft besloten deze prijzen ook in 2018 te hanteren bij verkoop van groenstroken. In 2019 worden de prijzen opnieuw vastgesteld voor de nieuwe gefuseerde gemeente Noordwijk.

De gemeente verkoopt geen eigen grond als deze grond een functie heeft voor de groenstructuur, het verkeer of de ruimtelijke ordening. Ook kan geen grond worden verkocht waardoor een parkeerplaats komt te vervallen. Liggen er belangrijke kabels onder de grond dan wordt in principe ook niet meegewerkt aan verkoop, zodat die kabels of leidingen bereikbaar blijven. Tenslotte is het niet de bedoeling om bij groenstroken teveel “kanteelvorming” te krijgen. Wilt u bij uw huis een stukje aan uw tuin toevoegen van het openbaar groen dan kan dat alleen als uw buren ook bereid zijn tot aankoop zodat de hele strook kan worden verkocht.

Onderhoud gemeentegrond

Heeft u klachten of vragen over het onderhoud van een groenstrook dan kunt u dat melden. Voor meldingen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bij Meerlanden terecht via 0297 381 717 of pi.noordwijkerhout@meerlanden.nl. Het onderhoud is voor de gemeente geen reden tot verkoop. Wij willen graag een groene gemeente blijven waarvoor openbaar groen van groot belang is voor de leefomgeving.

Aanvraag aankoop

Een aanvraag voor aankoop van gemeentegrond kunt u richten aan “Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Noordwijkerhout, Postbus 13, 2210 AA in Noordwijkerhout. Naast uw gegevens en de gegevens over het stuk dat u wilt aankopen graag een tekening met maten meesturen.

 

 

Inwoners Geplaatst: 30-01-2018