WOZ beschikking / Taxatieverslag

Jaarlijks ontvangt degene die op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar is van een woning en/of eigenaar/gebruiker is van een niet-woning de WOZ-beschikking. Dit is een regel op het aanslagbiljet en hierop staat de vastgestelde WOZ-waarde.

Taxatieverslag nodig?

U kunt dit als volgt doen;

  • Via www.overheid.nl (inloggen met uw DigiD) komt u op uw persoonlijke pagina
  • Via het tabblad persoonlijke gegevens kunt u dan uw taxatieverslag opvragen.

Per 28 februari kunt u het taxatieverslag 2018, waardepeildatum 1 januari 2017 opvragen.

Let op!
Alleen eigenaren van woningen kunnen een taxatieverslag via MijnOverheid aanvragen. Gebruikers kunnen een taxatieverslag aanvragen via belastingen@noordwijkerhout.nl.

Alleen degene op wiens naam het aanslag-/beschikkingsbiljet staat kan een WOZ-beschikking aanvragen. Daarnaast kunnen alleen woningeigenaren, die ingeschreven staan in de gemeente Noordwijkerhout, op bovenstaande wijze een taxatieverslag aanvragen. Bedrijven of tweede woningeigenaren die niet ingeschreven staan in deze gemeente, kunnen voor een taxatieverslag een e-mail naar ons sturen. U dient dan wel naast uw adresgegevens, uw BSN/Fi-nummer en geboortedatum te vermelden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de eenheid Belastingen.  

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde van uw woning is bepaald door systematische vergelijking van uw woning met vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht (voor belastingjaar 2018 geldt als waardepeildatum 1 januari 2017). Hierbij wordt geprobeerd rekening te houden met de onderlinge verschillen in waardebepalende factoren tussen uw woning en de verkochte woningen, zoals de grootte, de grondoppervlakte, de ligging en de aanwezige bijgebouwen.

Wat is een waardepeildatum?

In de Wet WOZ is geregeld dat de waarde vastgesteld moet worden op een datum die één jaar voor het WOZ-tijdvak ligt. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. Als waardepeildatum voor het nieuwe WOZ-tijdvak geldt dus 1 januari van het jaar ervoor. Dat betekent, dat uitgegaan wordt van de waarde die uw woning, bedrijfspand of onbebouwde grond op 1 januari van het voorgaande jaar had.

Wat is een waardetijdvak?

De periode waarin dezelfde waardepeildatum wordt gehanteerd, wordt aangeduid met het begrip tijdvak. Een tijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Wat is de toestandspeildatum?

De WOZ-waarde wordt bepaald naar de waarde op de waardepeildatum, naar de staat waarin die zaak op die datum verkeert. Dit betekent dat in het algemeen de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum is. Dit is echter alleen anders als de staat van de onroerende zaak na de waardepeildatum verandert ten gevolge van:

  • en verandering van de objectafbakening;
  • bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of bestemmingsverandering; of
  • een specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid, als dat zich voordoet wordt de waarde vastgesteld naar de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt bij het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld (toestandspeildatum).  

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting), de waterschappen (waterschapsomslag gebouwd) en de gemeenten (onroerende zaakbelastingen= OZB). 

OZB voor (nieuwbouw)objecten  

De eigenarenheffing OZB wordt ook geheven voor een pand in aanbouw. Bij het bepalen van de waarde ervan wordt er rekening mee gehouden dat het pand nog niet is opgeleverd en bewoond. Wanneer een bedrijfspand in aanbouw bestemd is voor eigen gebruik, dan mag de eigenaar ook als gebruiker worden belast, zelfs wanneer het pand nog niet is opgeleverd. 

» Meer informatie over uw WOZ-waarde kunt u ook vinden op www.waarderingskamer.nl
» Meer informatie over bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking

Datum gewijzigd: 26-02-2018