Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Zoals de naam al aangeeft, geldt de onroerende zaakbelasting (OZB) voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken. De OZB kent een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een woning of een bedrijfsobject betaalt eigenarenbelasting. Degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van een bedrijfsobject betaalt gebruikersbelasting. Voor woningen bestaat er geen gebruikersheffing.

Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag van de onroerende zaakbelastingen (OZB) is de WOZ-waarde van de onroerende zaak.

Tarieven OZB 2018

Conform de gemeentelijke begroting 2018 is het uitgangspunt voor het belastingjaar 2018 dat de tarieven 2018 in ieder geval stijgen met de inflatiecorrectie van 1,75% ten opzichte van de tarieven 2017.  

Daarnaast is er rekening gehouden met de marktontwikkeling van de onroerende zaken in de gemeente Noordwijkerhout. De totale waarde van de woningen stijgt naar schatting met 3,85% ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2016. Het gevolg voor het tarief 2018 is dat deze daalt met 2,1% ten opzichte van het tarief van 2017.   

De totale waarde van de niet-woningen stijgt ten opzichte van de vorige waardepeildatum 1 januari 2016 met naar schatting met 1%. De tarieven stijgen op grond van voorgaande met 0,75%.    

De genoemde procentuele stijgingen/dalingen van de waarden zijn afgeleid van totalen. De stijging of daling kan per individuele WOZ-waarde afwijken. Niet elk object heeft immers dezelfde marktontwikkeling (daling/stijging) ondergaan. Er kunnen daarnaast verschuivingen optreden door nieuwe objectafbakeningen of ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld nieuwbouw of veranderende landelijke inzichten op de wijze van taxeren.

De volgende tarieven zijn vastgesteld.

Woningen:
- eigenaar 0,0856 % vd WOZ-waarde
Niet-woningen:
- eigenaar 0,1747 % vd WOZ-waarde
- gebruiker 0,1402 % vd WOZ-waarde

Rekenvoorbeeld: 
Voor een woning met een getaxeerde waarde van € 250.000 betaalt de eigenaar het volgende bedrag aan OZB. De WOZ-waarde van € 250.000 vermenigvuldigen met het tarief van 0,0856% en de uitkomst vervolgens door 100 delen. Dat komt uit op een bedrag van € 214,00.

Verkoop of overlijden

De peildatum van de aanslag OZB is 1 januari 2018. Als u op deze datum de eigenaar en/of de gebruiker van een onroerende zaak bent, bent u voor het gehele jaar belastingplichtig. Een verkoop in de loop van het belastingjaar 2018 leidt daarom niet tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. Koopt u in de loop van 2018 binnen de gemeente een (niet)woning dan zult u geen (gedeeltelijke) aanslag ontvangen. Ook een overlijden op of na 1 januari 2018 leidt niet tot een vermindering.

Eigenwoningforfait 2016 of voorlopige teruggaaf 2017

Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht waarvoor nog geen WOZ-beschikking is afgegeven, moet u de waarde van de woning zelf schatten. Voor het eigenwoningforfait 2017 moet u uitgaan van de waarde naar het prijsniveau van 1 januari 2016. Voor uw voorlopige teruggaaf 2018 moet u uitgaan van de waarde die de woning op het prijsniveau van 1 januari 2017 zou hebben gehad. Deze waarde kunt u vaststellen door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen. Als u later de WOZ-beschikking krijgt en hieruit blijkt dat u de waarde te hoog of te laag heeft ingeschat, neem dan contact op met de eenheid Belastingen.

Benodigdheden

Op basis van de gegevens die bij ons bekend zijn, stellen wij de aanslagen op. U hoeft hier niets voor te doen.

Wilt u inzicht in uw gegevens, kunt u kijken op de pagina WOZ beschikking / Taxatieverslag

Verordening

Laatst gewijzigd: 17-01-2018