Kwijtschelding aanvragen

Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen komt in principe in aanmerking voor kwijtschelding van de onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van uw financiële en persoonlijke omstandigheden.

Kwijtschelding aanvragen

Om de administratieve lasten voor de burger en de overheid terug te brengen, heeft de gemeente Noordwijkerhout vanaf 2017 de mogelijkheid om via bestandsvergelijking geautomatiseerd te toetsen of u wellicht voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Is het uw eerste aanvraag voor kwijtschelding? Dan dient u het aanvraagformulier voorzien van de benodigde bewijsstukken in te sturen.

Heeft u vorig jaar recht gehad op kwijtschelding? Dan heeft u dat mogelijk dit jaar ook. Vanaf 2017 kunnen wij dit voor u automatisch controleren op basis van gegevens die wij opvragen bij het UWV, de RDW, de Belastingdienst en het GBA-V. U hoeft dan niet meer ieder jaar het aanvraagformulier voor kwijtschelding in te vullen. Om deze gegevens te mogen raadplegen is de gemeente verplicht om uw toestemming hiervoor te vragen.

Indien u geen toestemming heeft gegeven voor automatische kwijtschelding dan dient u elk belastingjaar opnieuw een kwijtscheldingsaanvraag te doen en de kopieën van alle onderliggende stukken, vermeld op het kwijtscheldingsformulier (en onderaan deze pagina), in te leveren.

Als u vorig jaar geen kwijtschelding heeft gekregen en de situatie met betrekking tot uw inkomen is niet is gewijzigd, is het niet zinvol om dit opnieuw aan te vragen. De kwijtscheldingsregeling is namelijk niet verruimd.

Hoe wordt een verzoek om kwijtschelding beoordeeld?

Er wordt gekeken of er een vorm van vermogen aanwezig is én er wordt gekeken of er betalingscapaciteit aanwezig is.

Vermogen bepalen

Als u en/of uw partner over een positief vermogen beschikt, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Positief vermogen is de totale waarde van uw bezittingen (inclusief de vrije verkoopwaarde van uw eigen woning) verminderd met de hypotheekschuld. Bij de waarde van uw bezittingen wordt een gedeelte van uw banksaldo niet meegeteld. Dit bedrag is gelijk aan het voor u geldende normbedrag vermeerderd met één maand huur of hypotheekrente en de premie van uw zorgverzekering.

Hulp bij het invullen van de kwijtscheldingsformulieren

U kunt het gehele jaar hulp krijgen bij het invullen van de formulieren. De invulhulp wordt alleen op afspraak gegeven. U kunt hiervoor een afspraak maken met de eenheid belastingen.

Aanslag wel betalen bij kwijtscheldingsaanvraag?

U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u bericht heeft ontvangen op uw verzoek om kwijtschelding. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, krijgt u geen uitstel van betaling. Teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding wordt verleend) worden teruggestort.

Doorlooptijd kwijtscheldingsaanvraag

De aanvraag heeft een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden. De aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst. Deze termijn geldt voor aanvragen die volledig ingediend zijn. Heeft u na de aanvraag nog aanvullende stukken opgestuurd dan kan de termijn meer zijn dan 3 maanden.

Kwijtschelding aanvragen als zelfstandig ondernemer?

Iedere zelfstandig ondernemer kan voor het privégedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen.

Benodigdheden

Mee te sturen benodigde stukken t.b.v. de kwijtschelding gemeentelijke belastingen:

 • Kopie loonstrook / uitkeringsspecificatie (niet ouder dan 2 maanden, geen jaaropgave)
 • Kopie recent rekeningafschrift van een hele maand met actueel saldo (niet ouder dan een maand)
 • Kopie premie ziektekostenverzekering 
 • Kopie zorgtoeslag
 • Kopie huurspecificatie
 • Kopie huurtoeslag

Indien van toepassing:

 • Kopie spaarrekening met actueel saldo
 • Kopie kenteken
 • Kopie onmisbaarheid bij invaliditeit
 • Kopie pensioen
 • Kopie alimentatie 
 • Kopie laatste jaargegevens hypotheekverstrekker met aflossing / rente gegevens
 • Kopie voorlopige aanslag van de belastingdienst (incl. achterzijde)
 • Kopie afbetalingsregeling belastingschuld(en)
 • Kopie studiefinanciering
 • Kopie bewijsstukken overige inkomsten

Direct regelen:
- Online aanvragen (met DigiD)
- Uitprinten en opsturen

Laatst gewijzigd: 20-02-2018